touch screen산업용모니터

패널 컴퓨터형

홈   >   산업용모니터   >   패널 컴퓨터형

  • 산업용 터치모니터에 PC를 내장하여 활용도가 다양하다.
  • 외형, Interface, 사양 등을 다양하게 적용할 수 있다.
  • 오픈프레임 및 모니터형에 적용할 수 있다.
  • 물류창고 및 생산라인에서 많이 사용되고 있다.

패널 컴퓨터형 / 소형~ 중형 사이즈 제품 (터치스크린 옵션)

모델명 COR-104P COR-121P COR-150P COR-170P COR-190P COR-156P COR-215P COR-230P COR-238P
인치 10.4 12.1 15 17 19 15.6 21.5 23 23.8
화면비율 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9 16:9 16:9 16:9
적외선 X X O O O O O O O
정전용량 O O O O O O O O O
저항막 O O O O O O O O O

패널 컴퓨터형 / 중형~ 대형 사이즈 제품 (터치스크린 옵션)

모델명 COR-240P COR-270P COR-320P COR-420P COR-430P COR-460P COR-490P COR-550P COR-650P
인치 24 27 32 42 43 46 49 55 65
화면비율 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
적외선 O O O O O O O O O
정전용량 O O O O O O O O O
저항막 O X X X X X X X X

UHD 제품 (터치스크린 옵션)

모델명 COR-238UP COR-270UP COR-315UP COR-430UP COR-490UP COR-550UP COR-650UP COR-750UP COR-860UP
인치 23.8 27 315 43 49 55 65 75 86
해상도 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160
적외선 O O O O O O O O O
정전용량 O O O O O O O X X
저항막 O O O X X X X X X

선택사항

CPU 1) Integrated Intel® Celeron J1900/2.0GHz quad core processor
2) i5
3) i7
Memory 1) DDR3 - 4G
2) DDR3 - 8G
SSD 1) SSD - 120G
2) SSD - 256G
OS 1) windows 10 H
2) windows 10 P